Gál Tibor emlékdíj

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Trinety Media Kft. (1021 Budapest, Széphalom u. 18.) által üzemeltetett borbal.hu honlap (a továbbiakban Szolgáltató), által indított Gál Tibor emlékdíj szavazás (a továbbiakban „Játék”) a Magyar Borok Bálja oldalán érhető el (a továbbiakban „Játék”). A játék résztvevőjévé (a továbbiakban Játékos), abban az esetben válhat, amennyiben az Adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Játék alapja a Szolgáltató regisztrációs szolgáltatása. A Játék lefolyását a “Játékszabályzat” oldalon olvashatja.

 

1. A játékban való részvétel

1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: Trinety Media Kft. Székhely: 1021 Budapest, Széphalom u. 18. Cg. 01-09-985552. Elérhetősége: info@trinetymedia.hu
1.2 A Játékban való részvételre és a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha helyesen, és a valóságnak megfelelően adta meg számunkra a személyazonosságát igazoló adatokat. Az adatok hiányosságának következményeiért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
1.3 A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy (esetenként a nagykorúság elérése is feltétel – ezt az adott játék ismertetője tartalmazza), amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a Szolgáltató alkalmazottai, munkatársai és közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont).
1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei: - Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy legyen és rendelkezzen email címmel. Az email cím a Játékos azonosítására szolgál, minden Játékos csak egyszer szavazhat. A nyertes szavazó értesítése emailben történik, ezért kérjük, hogy valós címet adjanak meg.  A Játékos regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Szabályzatnak, valamint az alábbiakban hivatkozott „Adatvédelmi rendelkezések” elnevezésű bekezdésnek az adott Játék használatának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadta. Mielőtt megkezdené az Játék használatát, kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot és az „Adatvédelmi rendelkezések”-et. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
1.5 A jelen Játékszabályt és az Adatvédelmi rendelkezéseket jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani. A Játékszabály esetleges módosításait jelen felületen azonnal közzétesszük. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig regisztrált felhasználók maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat.

 

Adatvédelmi rendelkezések

A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul, hogy a Trinety Media Kft. a játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, email cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Trinety Media Kft. ezen információkat nem adja tovább. A Trinety Media Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
A Játék során, a Trinety Media Kft. az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetésekor garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, egyszerűen lefordítva minden olyan adat, mellyel a Játékos azonosíthatóvá válik (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb).
A megadott személyes adatokat addig kezeljük, amíg a Játékos kifejezetten írásban nem kéri azok törlését, az emailben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy az info@trinetymedia.hu email címre történő üzenet küldésével.
Az adatkezelés időtartama alatt a Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Egyéb előírások és tudnivalók

3.1 A Szolgáltató viseli a nyeremények után a hatályos magyar jogszabályok alapján meghatározott adókat és járulékokat.
3.2 Az Játékunk használata során Játékos tisztában vagy az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, az Játékunk felhasználóinak nagy számából és az ezzel kapcsolatos technikai és üzemeltetési okokból esetlegesen adódó nehézségekkel. A fentiekre tekintettel az Játék hibamentességét Szolgáltató nem szavatolja és Játékos az Játékot kizárólag a saját kockázatára használhatja.
3.3 A fenti okok következtében Szolgáltató az Játékainkkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállaljuk, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint.
Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szolgáltatót nem terheli felelősség az Játék használatával kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett az Játék használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Játék feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Ptk. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.
3.4 Fenntartjuk a jogot a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére. Különösen akkor vagyunk jogosultak ezekre, továbbá a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, ezeken kívül előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. Nem vállalunk felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk a nyereményeket mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben felfüggesztjük vagy megszakítjuk a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentetünk meg az Magyar Borok Bálja Facebook Üzenőfalán. Ilyen közlemény eredményeként a Játékot felfüggesztjük vagy megszakítjuk, és egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.
3.5 Amennyiben egy vagy több játékos a Játékban bármely jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a játékos a Játék során bármely más módon játékostársaival szemben jogosulatlan előnyre tesz szert, vagy az Játékunk működésébe bármely módon beleavatkozik, vagy azt befolyásolja akkor jogosultak vagyunk a játékos(oka)t a Játékból kizárni.
3.6 Szolgáltató mindent megtesz a – Játékszabályban foglalt – határidők betartása érdekében, előre nem látható okból bekövetkező késedelem esetén azonban a felelősségünket kizárjuk.
3.7 Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Ha a jelen Játékszabály bármely rendelkezése a Magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabály összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabály érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabálytól. Játékos és Szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsük, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.
Vissza a játékhoz